Plansmie – hva er det?

En plansmie er en workshop over ca. en uke der lokalsamfunnet inviteres å samarbeide med arkitekter og andre fagfolk om å lage en plan for utbyggingen av et område. Målsettingen er å lage en byplan som forener ulike interesser og løser motsetninger som ellers kan føre til konflikter og protestaksjoner.
Plansmia kom i stand fordi mange har reagert på forslagene til reguleringsplan fremmet av Plan- og bygningsetaten og Havnevesenet. Begge legger opp til massiv utbygging, og et stort terminalanlegg som vil beslaglegge en av Oslos flotteste tomter i flere tiår fremover.

Havnevesenet har provosert mange med sitt forslag om et hotell på 33 etasjer. Forslagsstillerne ønsker en rask avgjørelse og byggestart i år. De folkevalgte fikk kniven på strupen og Oslos innbyggere ble satt på sidelinjen. Den toppstyrte planleggingen vi har sett i Bjørvika, ensidig motivert av tomteierens økonomiske interesser, gjentar seg nå i Filipstad.

Filipstadsaken kjøres gjennom systemet i lyntempo, og derfor ble også plansmia arrangert på kort varsel. Vi håper likevel mange kan delta og gi sine bidrag slik at planen representerer befolkningens ønsker på best mulig måte.

Plansmia skal gjennom en konkret, alternativ plan vise at det finnes realistiske modeller for en human byutvikling som er til beste for Oslo og befolkningen.
 
Frogner Bydelsutvalg er kritisk til deler av de foreliggende planene. Plansmia vil så langt som mulig forene ønskene fra bydelen og andre, slik at også bydelspolitikere kan støtte resultatene fra plansmia

HUMANBYUTVIKLING MED RESPEKT FOR BYENS KARAKTER

Skarpsno og Gimle Vel og de andre arrangørene vil ta utgangspunkt i behovet for langsiktige løsninger som kan forbedre tilbudene for byen og befolkningen. Planen skal være på byens premisser, og ikke styrt av enkeltaktørers interesser. Altfor ofte ser man at byplaner i Oslo ikke er basert på helhetlig tenkning, men i stedet ødelegger stedskvaliteter ved ensidig vekt på økt tomteverdi for grunneierne. I Filipstad er det de halvoffentlige ROM og Havnevesenet.

DYKTIGE FAGFOLK DELTAR

Det arkitektfaglige arbeidet ledes av siv.ark. Arne Sødal, som har hatt ansvar for en rekke plansmier, og Niels Torp Arkitekter.

Høringsfristen for reguleringsplanene i Filipstad ble forlenget til 20. april 2012. Arrangørene sendte inn byplanen laget under plansmia som sin høringsuttalelse, og ba om at den behandles og fremmes politisk på linje med de to planene fra PBE og Havnevesenet. Dermed kan det bli tre forslag, og håp om et bedre endelig resultat.

FORELØPIGE MÅLSETTINGER FOR EN BEDRE FILIPSTADPLAN

En innledende workshop i forkant samlet presentanter fra flere organisasjoner. Det ble enighet om viktige temaer som ble diskutert under plansmia og illustreres i byplanen. bl.a:

– På sikt verken ferger eller cruiseskip i Filipstad /Hjortnesområdet. Det planlagte terminalområdet kan gi noen av Oslos flotteste boligtometer.

– Nei til høyhus. I stedet en lavere bebyggelse som viderefører Oslos urbane karakter. Nybyggene bør knytte de eldre nabobydelene sammen med Filipstad og den nye sjøfronten på en harmonisk måte. Utsikt til fjorden bør bevares og forbedres.

– Gode, miljøvennlige løsninger for trafikk og kollektivtransport. Åpne veistrekninger skjermes med bebyggelse. Konkrete løsninger for T-bane og trikk innarbeides i planen.

-Løsninger for å fjerne motorveien fra Frognerstranda, og se dette i sammenheng med Filipstad. De foreliggende planene for tunnel på Filipstad gjør ikke dette mulig.