Fjordbyparken, en grønnere byutvikling på Filipstad

Innledning:
De frivillige organisasjonene som står bak Fjordbyparken, har i en årrekke fulgt med på og kommet med innspill til kommunens planarbeid med byutviklingen
på Filipstad. Når vi ser på de planer som snart fremlegges for bystyret, er det åpenbart at innspill og bemerkninger ikke er tatt hensyn til. Kommunens plan- apparat har neppe gjort noen store feil i prosessen, det er bare det at prosessen ikke åpner for reell medvirkning fra byens innbyggere. Som eksempel kan nevnes forhandlingene om utbyggingsavtaler. Lovverket åpner for at utbyggingsavtaler kan forhandles parallelt med utarbeidelse av reguleringsplan. Vi mener at dette er en svært uheldig prosess som legger et utilbørlig press på de folkevalgte politikerne.
Dette er bemerkninger vi har kommet med til planmyndighetene. Uten engang å få svar. Fjordbyparken er en alternativ plan lagd på bakgrunn av innspill fra byens innbyggere og ført i pennen av profesjonelle byplanleggere.
Trafikk:
Mange har påpekt at E-18 langs Frognerstranda burde vært med i Fjordbypla- nen. For Oslos befolkning er Frognerstranda hovedforbindelsen for gående og syklende til Bygdøy. I tillegg kommer alle løpende, rulleski-, og rulleskøytende. Og ikke minst alle syklende vestfra som skal til og fra jobb i Oslo. Denne strekningen er landets mest trafikkerte gang- og sykkelvei. Alle brukerne er plaget av eksos og støy fra E-18. Kravet om E-18 i tunnel langs Frognerstranda har bred oppslutning i Oslo. Men E-18 langs Frognerstranda ble holdt utenfor Fjordbyplanen. Kommunens planer for E-18 på Filipstad blokkerer for en framtidig tunnel for E-18 langs Frognerstranda fordi Operatunnelen blir lenger enn sikkerhetsforskriftene tillater. I tillegg innebærer kommunens planer at Ring 1 med en årsdøgntrafikk på 15.000 biler skal gå på overflaten gjennom Filipstad. Dermed opprettholdes trafikkbarrieren mellom byen og fjorden.
Fjordbyparkens løsning er en kort forlengelse av Operatunnelen og en åpen, men nedsenket dagsone. Vi fjerner trafikkbarrieren gjennom Filipstad ved at også Ring 1 dukker ned i tunnelen før Filipstad. Denne løsningen gjør det mulig å legge E-18 i tunnel langs Frognerstranda når tiden er inne.
Bebyggelse:
Kommunens planer viser store, uregelmessige kvartalsstrukturer som ikke reflekterer den eksisterende bystrukturen i byen bakenfor. Her har vi tett kvartalsstruktur på Skillebekk og i Vika, og en noe åpnere bebyggelse på Hjortnes. Vi kan ikke se at det er byplanfaglige argumenter for å bryte med eksisterende struktur. Fjordbyparkens løsning er en tettere og lavere bebyggelse, og vi har vist at vi kan få inn like mange kvadratmeter bebyggelse som kommunen får til med sine planer.
Fergeterminal:
Kommunens planer for Filipstad domineres av fergeterminalen. Den eksisterende terminalen beholdes og utvides til en stor lukket bydel. Slik løsningen er vist i de fremlagte planer, vil det medføre store problemer å opprettholde normal drift for Color Line i byggeperioden som minimum vil strekke seg over to år. Løsningen hindrer et naturlig forløp av strandpromenaden fra Frognerkilen og inn mot Tjuvholmen og Aker brygge. Vi mener allmennhetens adgang til strandsonen er et overordnet krav til en by som Fjordby.
Fjordbyparkens løsning er å flytte terminalen lenger ut på Filipstad og samtidig bygge et parktak over terminalen og de store parkeringsarealene som er nød- vendig. Terminalen gir også plass til ett cruiseskip.
Dette grepet gir publikum adgang til strandsonen, det åpner for en grønn all- menning, en praktfull utsikt og gode solforhold. Den nye terminalen kan byg- ges mens den nåværende er i full drift. Ved at både ferge og cruiseskip er flyttet lenger ut, reduseres også konfliktene med småbåttrafikken i Frognerkilen. Trafik- ken mellom terminalen og E-18 vil gå i firefelts gateløp uten boligbebyggelse.
Gjennomføring:
Et fellestrekk ved alle planer som er fremlagt, også Fjordbyparken, er Hans Jægers kvartal. Dette er et stort byutviklingsområde, som vil frigjøre betydelig kapital for grunneierene. Vi tror derfor at å starte opp byggingen av Filipstad med Hans Jægers kvartal vil gi byen tid til å utvikle Fjordbyparkens løsning. Utformingen må utredes på en uhildet måte til et nivå som gjør den sammen- lignbar med kommunens egne planer.
Fjordbyparkenogkommunensplan
cropped-Filipstadtegning.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *